Licenční podmínky

Všeobecné licenční podmínky a podmínky maintenance platné od 1.1.2020

Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování licencí softwarového produktu Lupa NET ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a poskytování maintenance p o s k y t o v a t e l e m, společností

SUPPORT SYSTEM s.r.o.

s místem podnikání Bratří Štefanů 104/42, Hradec Králové

IČ: 274 86 249

I/

Poskytovatel je jako autor vlastníkem softwarového produktu Lupa NET, který zahrnuje počítačový software a obsahuje příslušné tištěné materiály a dokumentaci v tzv. „online“ neboli elektronické formě (dále jen „SOFTWAROVÝ PRODUKT“).

SOFTWAROVÝ PRODUKT (včetně všech zobrazení, fotografií, animací, videozáznamů, zvukových záznamů, textů a apletů, které jsou součástí SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, jakož i tištěné materiály dodávané se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM a všechny kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU) je chráněn autorským právem dle autorského zákona a mezinárodních úmluv, jakož i ochrannou známkou. Nabyvatel je oprávněn užívat SOFTWAROVÝ PRODUKT v rozsahu uvedeném v čl. III/ těchto licenčních podmínek, není oprávněn k jakémukoliv jinému užití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU či jakékoliv činnosti s ochrannou známkou.

II/

Poskytovatel uděluje nabyvateli licence oprávnění k užívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

Licence je poskytována jako nevýhradní a na dobu neurčitou.

III/

Dodavatel se zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k užití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pouze pro vlastní potřebu. Nabyvatel je oprávněn SOFTWAROVÝ PRODUKT používat na omezeném množství PC a v počtu uživatelů závisejícím na typu zakoupené licence. Nabyvatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto díla v zájmu ochrany pro vlastní archivní účely a k nahrazení oprávněně získaného SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, který byl ztracen, zničen nebo jinak znehodnocen. Nabyvatel je oprávněn používat SOFTWAROVÝ PRODUKT po celou dobu, po kterou jím budou respektovány licenční podmínky.

IV/

Informace získané při činnosti se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM nesmí být poskytnuty jiným osobám ani použity k jiným účelům než k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu. Tyto informace zároveň však nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití počítačového programu v podstatě podobného v jeho vyjádření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu právo autorské.

Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit SOFTWAROVÝ PRODUKT, jeho název nebo označení autora.

Zpětná analýza, rekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny.

Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek.

SOFTWAROVÝ PRODUKT lze pronajímat nebo poskytovat na leasing jen s písemným souhlasem poskytovatele. SOFTWAROVÝ PRODUKT nelze půjčovat.

V/

Licence na užívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU je poskytnuta nabyvateli po zaplacení licenčního poplatku dle platného ceníku.

VI/

Nabyvatel licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT je oprávněn převést licenční smlouvu na jiného nabyvatele (dále jen „NOVÝ NABYVATEL“) jednorázově a pouze trvale, avšak s výslovným písemným souhlasem poskytovatele, který musí být nedílnou součástí tohoto písemného převodu, Převod se musí týkat celého SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně všech součástí, médií a tištěných materiálů, inovací, této smlouvy a případně certifikátu pravosti). Takový převod nesmí být proveden formou konsignace ani jiným nepřímým způsobem. NOVÝ NABYVATEL musí bezpodmínečně souhlasit s podmínkami této licenční smlouvy a v převodní smlouvě musí být upraven závazek NOVÉHO NABYVATELE, že již nebude možné tuto licenci dále převádět.

VII/

Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT označen jako „Verze pro vzdělávání“ (Education nebo EDU), je nabyvatel oprávněn jej používat pouze v případě, že je Oprávněný uživatel pro vzdělávání. Pokud Oprávněný uživatel pro vzdělávání není, nevyplývají pro něj z těchto Všeobecných podmínek žádná práva. Pokud chce nabyvatel zjistit, zda splňuje podmínky Oprávněného uživatele pro vzdělávání, je oprávněn se obrátit se na informační službu společnosti SUPPORT SYSTEM s.r.o., Bratří Štefanů 104/42, Hradec Králové, ČR nebo na jakéhokoliv autorizovaného prodejce společnosti – SUPPORT SYSTEM s.r.o.

VIII/

Podmínkou vzniku nároku na záruku a případné úplatně i bezúplatně poskytované služby je řádná registrace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU u společnosti SUPPORT SYSTEM s.r.o..

Místem uplatnění záruky je vždy sídlo poskytovatele.

Poskytovatel těmito Všeobecnými podmínkami zaručuje, že:

a) SOFTWAROVÝ PRODUKT bude pracovat v souladu s doprovodným písemným či elektronickým materiálem a jejich případnými dodatky po dobu šesti měsíců ode dne převzetí.

b) veškeré služby odborné pomoci poskytované poskytovatelem budou dostatečné podle příslušných písemných materiálů dodaných poskytovatelem a pracovníci služeb odborné pomoci poskytovatele vyvinou ekonomicky optimální úsilí směřující k řešení jakýchkoliv problémů.

Povinností poskytovatele a jeho dodavatelů bude opravit nebo vyměnit SOFTWAROVÝ PRODUKT, který nesplňuje podmínky záruky poskytovatele.

Toto pozbývá platnosti, pokud byla porucha SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobena nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s technickými požadavky uvedenými v dokumentaci, nebo počítačovými viry. Záruka se nevztahuje na nutné legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, jež vstoupily v platnost po datu výroby SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

Poskytovatel se zavazuje sledovat vývoj legislativy a v případě nutných změn v SOFTWAROVÉM PRODUKTU připravit v co možná nejkratší lhůtě tzv. legislativní update. Podmínky poskytování se řídí pravidly Maintenance uvedenými v článku IX.

Poskytovatel neručí za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svojí funkcí či podstatou brání korektnímu chování SOFTWAROVÉHO PRODUKTU – např. počítačové viry nebo některé rezidentní programy apod.

Poskytovatel neručí za správnou funkci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v případě, že je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě.

Za závadu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nelze označit skutečnost, že SOFTWAROVÝ PRODUKT v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. Je však možné si u poskytovatele vyžádat legislativní nebo technický update, který je dostupný v rámci systému Maintenance.

Poskytovatel nenese odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv (škody ze ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na základě použití, nebo nemožnosti použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU poskytovatele.

Poskytovatel neručí za jakékoliv škody způsobené chodem SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na výpočetní technice, programovém vybavení, či datových souborech konečného uživatele, byly-li tyto způsobeny užitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v rozporu s dokumentací, nebo vznikly následkem předem nedefinované události, či užitím nestandardního softwaru či hardwaru.

Poskytovatel neručí za správnost výstupů, předávaných finančním úřadům, obchodním partnerům a dalším subjektům.

IX/

Poskytovatel se zavazuje k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU ve prospěch nabyvatele poskytovat Maintenance (údržbu) spojenou s udržováním legislativního souladu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a s jeho dalším rozvojem v rámci nových technologických možností.

Maintenance je služba, která umožňuje uživateli po dobu 1 kalendářního roku používat nové verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, aktualizace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a opravné balíčky v případě chyb.

Nabyvatel se zavazuje za takto poskytované služby uhradit poskytovateli roční paušální poplatek ve výši 15% hodnoty jím užívané licence SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Hodnota užívané licence se řídí aktuálním ceníkem a cena se vypočítává ze všech získaných komponent. Tento poplatek se nabyvatel zavazuje uhradit nejpozději do 1.3. každého kalendářního roku po celou dobu používání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

Maintenance je platná 1 kalendářní rok. Pokud uživatel nemá platnou Maintenance, není možno jeho SOFTWAROVÝ PRODUKT aktualizovat, ani instalovat opravné balíčky. Technická podpora k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU může být prováděna pouze na verzi staré maximálně 2 roky. Maintenance je možno doplatit zpětně maximálně za dva kalendářní roky. Cena zpětně zaplacené maintenance se vypočítává jako 20% hodnoty užívané licence SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

X/

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v těchto licenčních podmínkách, jsou vyhrazena poskytovateli.

V Hradci Králové dne 1.1.2020