Skladový systém pro obchod a restauraci

univerzální komplexní program pro využití v různých oblastech maloobchodu, velkoobchodu, restauračních provozech, penzionech a malých hotelech

Skladový systém SKLAD NET

Program SKLAD NET je výkonný systém pro skladové hospodářství obchodu a restaurace, pracující na platformě Windows XP, Vista, Windows Server 2003, 2008 a vyšších. Program je vyvinut v nejnovějších vývojových nástrojích společnosti Microsoft a data jsou umístěna na Microsoft SQL Serveru 2008. Tím je zajištěna vysoká stabilita a rychlost celého systému.

V programu jsou shrnuty zkušenosti z provozu obchodů i restaurací za více než deset let našeho působení na českém trhu. Při vývoji byl kladen důraz především na:

 • rychlost pořizování vstupních dat – program pracuje v obchodech se zásobou až desítek tisíc druhů zboží a s pohybem několika tisíc druhů zboží za den. Tento objem dat jsou schopni zpracovat jeden až dva kvalifikovaní zaměstnanci,
 • stabilitu dat – při výše uvedených pohybech se v databázích za rok vytvoří několik miliónů záznamů. Pomocí systému měsíčních uzávěrek lze zamknout data za jednotlivé měsíce a tak je fyzicky oddělit v různých databázích SQL serveru. Při statisících položek pohybů za rok to znamená velmi znatelný nárůst výkonu, zvláště pak v závěrečných měsících roku,
 • jednoduchost obsluhy – program se naučí obsluhovat opravdu každý. Časová náročnost zvládnutí obsluhy se pohybuje od pěti do dvaceti hodin školení podle hloubky informací, které zákazník získává,
 • přizpůsobení prostředí požadavkům uživatele – každý uživatel má trochu jiné nároky na nastavení formulářů skladového systému SKLAD NET. Proto je možné libovolně měnit pořadí, vypnutí či zapnutí jakéhokoli sloupce libovolné tabulky v programu. Pro kterýkoliv sloupec je možné nastavit až tři barevné kombinace pro různé události (množství < 0 – červená, množství = 0 – zelená, množství > 0 – modrá). Všechny tabulky je možné třídit podle všech sloupců a je možné je i podle kteréhokoliv sloupce filtrovat. Program nabízí kromě uživatelsky velmi příjemných filtrů i poměrně složité filtry, které je možné ukládat pro další použití. Při tisku se využívají předlohy, které je možné parametricky upravovat, přejmenovávat i skrývat. Každý uživatel si může přizpůsobit rozložení pracovní plochy a ikon na ní,
 • rychlou dostupnost informací – veškeré informace potřebné pro samotný provoz či pro důležitá marketingová rozhodnutí jsou velmi rychle dostupné. Skladový systém SKLAD NET obsahuje aktuální informace o stavech zásob, ziscích atd. Není problém pomocí reglet skladových karet dohledat nesrovnalosti, ať již v nákupních cenách či v samotných stavech zásob,
 • srozumitelná prezentace dat – ze všech tabulek skladového systému SKLAD NET je možné provádět exporty do MS Excelu a Open Office Calcu. Tiskové sestavy je možné exportovat do MS Wordu, Excelu OOP Writeru, Calcu, PDF, HTML, XML atd. Každý může pracovat s formátem, který potřebuje a spoustu tiskových sestav lze nahradit výše zmiňovaným exportem do MS Excelu,
 • analýzu a komplexní podklady pro marketing – podklady pro rozhodování jsou jedním z nejdůležitějších výstupů, které program nabízí. Analyzovat lze téměř všechno. Program umožňuje vytvářet analýzy zisků, nákladů a tržeb dle skladů, sortimentních skupin nebo samotných skladových karet či receptur. Umožňuje do jednotlivých analýz zahrnovat i jednotlivé suroviny, ze kterých jsou receptury tvořeny. Je tak možné například zjistit podíl hovězí svíčkové v celém zisku dané sortimentní skupiny, skladu či celé provozovny. Pro marketingové zpracování analýz se využívají kontingenční tabulky MS Excelu, což je prostředí důvěrně známé pro většinu manažerů. Kontingenční tabulky umožňují naprostou variabilitu prezentace dat a výstupů z nich,
 • komunikaci se všemi pokladnami značky QMP, SHARP, EURO, OPTIMA, SERD, INKA, CHD, s váhami DIBAL, DIGI, CAS, Mettler – Toledo, s offline terminály CipherLab, Metrologic a s pokladním modulem POS, který je také dílem naší firmy,
 • ochranu dat – zálohy je možné vytvářet ručně nebo pomocí definovaných úloh v pevně stanovených časech do třech možných úložišť naráz. Data jsou to nejcennější, co máte, a přestože program pracuje nad velmi stabilní databází MS SQL 2008, k havárii hardware může dojít. Podcenění bezpečnostních rizik se nevyplácí,
 • kontrolu nad provozem a rychlost prováděné kontroly – inventury lze provádět naprosto neomezeně a díky možnosti provádět inventury pomocí registračních pokladen je to i u obchodu s desetitisíci druhy zboží záležitost několika málo hodin,
 • bezpečnost dat – nastavení přístupových práv – v programu lze jednotlivým uživatelům nastavit přístupová práva pro čtení, opravy, pořizování, rušení a tisk dat ve všech datových oblastech.

 

Skladový systém SKLAD NET obsahuje několik základních oblastí

Skladové karty

Skladové karty jsou základní stavební jednotkou celého systému. Na skladových kartách jsou uloženy informace o zboží či surovinách, mají osm cenových hladin pro přímý prodej, umožňují zařazení do číselníku skladů, sortimentních skupin a oddělení. Pro výpočet pořizovací ceny skladových karet se používá metoda aritmetického váženého průměru.

Skladové karty lze kopírovat ze skladu do skladu, hromadně je přemisťovat a měnit jejich nastavení. Součástí skladové karty je i výtěžnost, která se uplatní při vytváření receptur. Program podporuje čárové kódy EAN 13, EAN 8, UPCA a UPCE.

Skladový systém pro obchod a restauraci - náhledSkladový systém pro obchod a restauraci - náhled administračního prostředí

Skladový systém pro obchod a restauraci


Skladové hospodářství pro obchod a restauraci a recepturySkladové hospodářství pro obchod a restauraci a dodací list

Receptury

Receptury obsahují rozpis surovin, ze kterých se receptura připravuje. Receptury je možné vnořovat – součástí receptury může být i jiná receptura. Skladový systém SKLAD NET neomezuje hloubku vnoření receptur. Pomocí rozpisu surovin a nastavených marží se počítají kalkulace jednotlivých receptur a rozdíly mezi skutečnými prodejními cenami a kalkulacemi v procentech i korunách. Kalkulace receptur je možné vytvářet na libovolný výsledný počet porcí. Stejně jako skladová karta i receptura obsahuje osm cenových hladin.


Číselník skladů

Číselník skladů slouží pro zařazení skladových karet do jednotlivých skladů. U obchodů se zpravidla jedná o jeden, max. dva sklady, u restaurací je tato problematika složitější. Standardně se používají tři a více skladů, dle odpovědnosti zaměstnanců a potřeby sledovat zásoby a dělat inventury (centrální sklad, bar1, bar2, bar3, restaurace, …).

 


 

Skladové hospodářství pro obchod a restauraci s číselníkem sortimentních skupin

Číselník sortimentních skupin

Číselník sortimentních skupin slouží pro zařazení skladových karet a receptur dle jejich charakteru. U skladových karet jsou to např. mléčné výrobky, cigarety, lihoviny, u receptur např. předkrmy, nápoje, hotová jídla, polévky, přílohy atd.


 

Číselník oddělení

Číselník oddělení je další skupinou umožňující zařazování skladových karet a receptur pro podrobnější členění a přehlednost celého systému. U komplikovanějších systémů náš skladový systém pro obchod a restauraci SKLAD NET používá pro zařazení receptur analogicky jako číselník skladů u skladových karet.

 


 

Skladové hospodářství pro obchod a restauraci, číselník připojených zařízení a skupin zařízení

Číselník připojených zařízení a skupin zařízení

Číselník zařízení a skupin zařízení slouží pro připojení jednotlivých zařízení do systému, pro definice jejich přiřazení skladovým kartám a recepturám a pro podrobné nastavení komunikace.


 

Skladový systém SKLAD NETSkladový systém SKLAD NET

Skladový systém SKLAD NET pro skladové hospodářství

Komunikace s registračními pokladnami a jinými zařízeními

Moderní počítačová pokladna POS NET umožňuje plně přizpůsobit pokladní terminál požadavků typu provozu i image provozovny. Do skladového programu je integrovaný nejen na úrovni aktualizace karet zboží a zpracování prodejů. Bližší informace naleznete zde.


K skladovému systému SKLAD NET lze připojit i následující pokladny, off-line terminály, digitální váhy a pokladní moduly:

 • Pokladny – QMP, Optima, CHD, SERD, Euro, SHARP
 • Etikety, regálové štítky – tiskárny ZEBRA
 • Offline termily – CipherLab, Metrologic
 • Váhy – DIGI, Dibal, CAS, Berkel, Mettler-Toledo

Do pokladen je možné nahrávat velmi jednoduchým způsobem vybrané seznamy skladových karet a receptur. Z pokladen je pak možné stahovat informace o prodejích. Po stažení se automaticky vytvoří výdejka a podle rozpisů surovin jednotlivých receptur se provede odpis ze skladových karet. Pokladny jsou připojeny ON-LINE. To znamená, že při běžném provozu pokladen (pokud zrovna neprobíhá aktualizace ceníků či uzávěrky vyvolané skladovacím systémem SKLAD NET) je počítač od pokladen odpojen a může být vypnutý nebo sloužit pro běžnou kancelářskou činnost.

Skladový systém SKLAD NET umožňuje komunikaci se zařízeními, provádět je i pomocí Automatického komunikačního modulu, díky kterému je možné nastavit stažení a aktualizace pokladen podle časového rozvrhu. Tento modul je možné nainstalovat i na vzdálených počítačích a komunikaci realizovat pomocí FTP protokolů (automatická stanice denně stahuje prodeje na pobočce a ukládá je na zvoleném FTP serveru. Pokud jsou na tomto serveru připraveny aktualizace ceníku, tak aktualizuje ceníky v zařízeních. Centrála jednou za čas stáhne a zpracuje veškeré prodeje poboček a mění ceny dle potřeby. Seznamy pro změnu cen posílá na server a odtud si je vyzvedávají automatické stanice).

 

K našemu skladovému systému lze připojit i pokladny, off-line terminály, digitální váhy a pokladní moduly.


 

Číselné řady příjemek, převodek, výdejek, zakázek, objednávek a dalších dokladových řad

Veškeré doklady v skladovacím systému SKLAD NET mohou být zařazovány do libovolného počtu číselných řad. Samotné číselné řady určují tvar a strukturu výsledného čísla dokladu (např. FV/2002/00156/Sředisko045).

 


 

 

Příjemky, převodky a výdejky

Tyto doklady slouží pro pohyb skladových zásob (příjem, převod a výdej). Jedná se univerzální doklady, které je možné zařazovat do různých číselných řad, mají různé typy (např. výdejky mohou být reklamacemi, výdejkami k fakturám, výdejkami k uzávěrkám pokladen atd. – dle typu se jednotlivé doklady zpracovávají v analýzách) a mohou obsahovat i informace o prodejních cenách (typickým příkladem jsou výdejky k fakturám či výdejky k uzávěrkám z pokladen). Skladový systém SKLAD NET umožňuje veškeré doklady v průběhu aktuálního měsíce opravovat a rušit.


 

Zakázky

Zakázky slouží jako podklady pro fakturaci. Při založení zakázky dochází k rezervaci zboží. Ze zakázek je možné vystavovat faktury, zálohové faktury a dodací listy v různých číselných řadách. Stejně tak je možné zakázky opravovat a rušit, jako ostatní doklady, v průběhu aktuálního měsíce. Při dokončení zakázky a vytištění faktury se vygeneruje výdejka, která je s fakturou pevně spojena. Při následných opravách v zakázce se tyto automaticky provádějí i ve výdejce. U faktur je samozřejmě sledována forma úhrady, datum splatnosti dle jednotlivých zákazníků a stav zaplacení. Faktury je možné hradit i ve splátkách.

Skladové hospodářství pro obchod, skladový systém pro restauraci a náhled dodacího listu či zakázky.Skladový systém SKLAD NET

 


Objednávky

Skladový systém SKLAD NET a jeho systém objednávek umožňuje hlídat zboží, které kleslo pod určitý limit a objednávat do potřebného stavu skladu.


 

Číselník uživatelů

V číselníku uživatelů je možné zadávat neomezený počet uživatelů, kteří mohou být do systému přihlášeni, a detailně nastavovat jejich pravomoci ve všech částech skladovacího systému SKLAD NET. Každému uživateli je tak možné nastavit práva na čtení, opravy, rušení, zápis a tisk v jednotlivých datových oblastech.

Skladový systém pro obchod a restauraci obsahuje i číselník uživatelů.

 

Skladový systém SKLAD NET

Analýzy skladů, sortimentních skupin, oddělení, výdajů dle druhu výdeje, …

Analýzy jsou jednou z nejkomplikovanějších a zároveň nejdůležitějších částí programu. Umožňují filtrovat a tisknout sestavy dle jednotlivých skladů, sortimentních skupin a oddělení, dle typů výdajů apod. Skladový systém SKLAD NET umožňuje např. tisknout sestavy zisku s váhami (zobrazení kolika procenty se na celkovém zisku podílí skladová karta, sortimentní skupina či oddělení), třídění v sestavách dle nastavení uživatele (někdy je výhodnější sestupné či vzestupné třídění dle zisku, jindy dle čísel skladů…) atd. Nastavení analýz a tisků obecně je v programu velmi variabilní a uspokojí veškeré požadavky uživatelů programu. Další částí analýz jsou kontingenční tabulky pro MS Excel, které umožňují naprostou variabilitu prezentace dat a výstupů z nich.

Poptáte

Konkrétní nabídka je zpravidla vypracována v návaznosti na společnou konzultaci, z níž vyplynou konkrétní požadavky a specifikace. Z naší letité zkušenosti vyplývá, že žádný provoz není úplně stejný, jakkoli se tak na počátku jeví.

Společně zavedeme

Na průběh instalace, na nastavení a vyladění systému dohlíží po celou dobu naši technici, ať již fyzickou přítomností na úplném počátku, či vzdálenou pomocí v průběhu celého procesu. Vaši pracovníci budou patřičně zaškoleni a seznámeni s potřebnými informacemi. S naší asistencí může být rovněž systém naplňován potřebnými vstupními daty (počátečními stavy skladu, skladovými kartami, recepturami apod.).

Poradíme

Své dotazy můžete volat na telefonní číslo +420 495 531 231, případně Hot line +420 777 334 697, a to v průběhu pracovní doby (Po-Pá 7:30-16:30). Během rozšířené pracovní doby (Po-Ne 7:30-21:00) mohou služby Hot line využívat zákazníci s předplacenou službou Podpora.

Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 byl v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace.

Zobrazit

Aktuality

12. března 2020

Instalace nové verze startují koncem března

Od 1.5.2020 dochází k legislativní změnám v DPH. Přinášíme Vám novou verzi, která tyto změny řeší a společně s dalšími zajímavými funkcemi.

Sledujte nás

Přihlášení do systému
Zavřít

Registrace

Zapomenuté heslo